Sportimádók adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat a Sportimadok.hu Kft. (1112 Budapest, Sasadi út 145. fszt. 1., a továbbiakban: „Sportimádók”), mint adatkezelő által:

 • www.sportimadok.hu honlapon („Honlap”) keresztül megvalósuló adatkezelések szabályait, az érintettet megillető jogokról szóló tájékoztatást,
 • az utazásszervezéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást,
 • a hírlevélküldési célú adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást
 • valamint a Sportimádók által szervezett nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelések általános bemutatását

tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

A Sportimádók elkötelezett a szurkolói klub, a Honlap vásárlói és a Honlap látogatói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását.

A Sportimádók fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Szabályzat megváltoztatására, amelyről a Honlapon keresztül tájékoztatja az érintetteket. A módosítás nem eredményezi az olyan adatkezelési tájékoztatások módosítását, amelyekhez a hozzájárulást érintett nem a Honlapon keresztül adta meg.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Sportimadok.hu Utazásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1112 Budapest, Sasadi út 145. fszt. 1.

E-mail cím: info@sportimadok.hu

1. Az adatkezelési esetkörök összefoglalása

Amikor adatot kezelhetünk Regisztrációval kapcsolatban Utazási szolgáltatás teljesítése során Hírlevélküldéskor
(adatkezelési azonosító: NAIH-94949/2016)
Honlap használata során Nyereményjáték lebonyolítása céljából
Milyen adatot kezelünk? Vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó. Regisztrációs célból kezelt adatok, számlázási adatok (név, cím), szállítási adatok (név, cím). Vezetéknév és keresztnév, Email cím és Telefonszám. Cookie-k által rögzített technikai adatok Kötelezően megadandó adatok:

 • Vezetéknév és Keresztnév,
 • Email cím,
 • Telefonszám

Opcionálisan megadandó adatok:

 • Lakóhely irányítószáma,
 • Születési év.

Külön hozzájárulás alapján a nyertes személy fényképe, videófelvétel a nyeremény átadásáról.

Az adatkezelés célja Regisztráció biztosítása, amely a későbbi vásárlások esetén könnyebb adminisztrációt jelent, mivel a bejelentkezést követően az adatokat a rendszer előre kitölti, továbbá a regisztráció biztosítja az érintett azonosítását, más érintettektől való megkülönböztetését. Ügyfélkapcsolati célú adatkezelés: utazási szolgáltatás  teljesítése és kiszolgálása,

az érintett azonosítása, más érintettektől való megkülönböztetése, az érintettel való kapcsolattartás, az érintett tájékoztatása a megrendelt utazással kapcsolatban, szükség esetén a Honlap használatához, illetve a vásárláshoz kapcsolódó üzenet küldése, panaszkezelés, számviteli és egyéb nyilvántartási kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja, hogy a Sortimádók direkt marketing tartamú üzeneteit kiküldje az érintett számára. Felhasználói élmény növelése, a sportimadok.hu oldal használati statisztikáinak rögzítése. A megadott adatok kezelésének célja a Sportimádók által szervezett nyereményjátékban való részvétel biztosítása.

A külön hozzájárulás alapján kezelt adatok kezelés célja a nyertes személyéről és a nyeremény átvételéről a nyilvánosság tájékoztatása (amennyiben a nyertes ezt engedélyezi).

Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása, amit a regisztráció során ad meg a Honlap regisztrációs felületén. Az érintett hozzájárulása, amit a Honlapon keresztüli vásárlás során, vagy telefonos, email-en keresztüli jelentkezés során adhat meg. Az érintett hozzájárulása, amit:

 • a regisztráció során adhat meg,
 • vásárlása során adhat meg,
 • nyereményjátékban való részévétel esetén pedig kötelező megadni (a részvétel feltétele a hírlevélfeliratkozás)
Az érintett hozzájárulása. Az érintett hozzájárulása, amit a nyereményjátékba történő jelentkezéssel ad meg:

 • sportesemény helyszínén az adatai megadásával,
 • elektronikus jelentkezés esetén a részvételi feltételek szerint.

Az egyes nyereményjátékokra minden esetben egyedi adatkezelési tájékoztató készül, jelen tájékoztató csak általánosan mutatja be az adatkezelési esetkört.

A nyereményjátékokkal kapcsolatos egyedi adatkezelési tájékoztatókat itt [link] éred el.

Az adatkezelés időtartama A Sportimádók az ügyfélkapcsolat megszűnéséig, de legfeljebb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az adatokat. Az érintett hozzájárulása alapján a Sportimádók a vásárlástól számított 6 évig (az esetleges ígényérvényesítési határidő lejárta) kezeli az adatokat. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés időtartama az adatkezelést előíró mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésben meghatározott időtartam (számviteli bizonylatok esetén ez 8 év). A hírlevél küldésével kapcsolatos adatokat a hírlevélről való leiratkozásig, vagy az adat törlésének egyéb módon megvalósuló kéréséig kezeljük. Az egyes cookie-k esetében eltérő, az adatkezelési tájékoztató III. pontjában részletesen feltüntetett időtartam. A nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatokat csak a sorsolásig kezeljük, de mivel a nyereményjátékban való részvétel feltétele a direkt marketing hozzájárulás megadása, ezért direkt marketing célból a megadott adatokat az érintett törlési kérelméig kezeljük.
Az adatokat feldolgozó személyek Insygma Online Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66.; email cím: info@insygma.hu) és a The Rocket Science Group LLC-t, azaz a Mailchimp hírlevélküldési szolgáltatás üzemeltetője (https://mailchimp.com/contact/, a The Rocket Science Group a Privacy Shield részese, bővebb információ: https://www.privacyshield.gov/list). Insygma Online Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66.; email cím: info@insygma.hu).
Jogaid Bármikor ingyen emailben, postai úton, vagy telefonon az érintett:

 • tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről (tájékoztatunk, hogy milyen adataid szerepelnek adatbázisainkban)
 • az adatok törlését kérhet (törlünk minden adatot, amit a hozzájárulásod alapján kezelünk)
 • helyesbítést, zárolást kérhet
 • tiltakozhat személyes adataid kezelése ellen.

Jogorvoslatért az érintett a NAIH-hoz (Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125, naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.

A jogorvoslatokat lásd lent részletesen.

2. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó közös rendelkezések:

 1. Az adatkezelés elvei és adatbiztonság

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A rendelkezésre bocsátott adatok valóságtartalmáért, azok valódiságáért és pontosságáért az érintett felel.

A Sportimádók az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja vagy hajtatja végre, hogy az érintettek magánszférájának védelme az adatkezelés során biztosított legyen. A Sportimádók – illetve, ha adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor, akkor tevékenységi körében az adatfeldolgozó – gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és olyan eljárási szabályokat alakít ki, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Sportimádók megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Sportimádók az adatfeldolgozáshoz más szervezeteket (adatfeldolgozót) is igénye vesz az igénybe vett adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végez, nem jogosult az adatkezelést érintő érdemi döntést hozni, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Sportimádók rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatkezelést nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Sportimádók rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg.

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során az adatokat kizárólag a Sportimádók – és adatfeldolgozó igénybevétele esetén az adatfeldolgozó -, valamint a Sportimádók – és adatfeldolgozó igénybevétele esetén az adatfeldolgozó – jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói, illetve teljesítési segédei (megbízottai, vállalkozói) ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, megbízási vagy vállalkozási szerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel, azt közzé nem tehetik, fel nem használhatják, harmadik személyek részére hozzáférhetővé vagy nyilvánossá nem tehetik.

 1. Az adatkezelés jogalapja és célja, a kezelt adatok köre

A jelen szabályzatban megjelölt személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, a megjelölt esetekben pedig a számvitelről szóló jogszabályi előírásokon alapul.

A hozzájárulás megadására az egyes adatkezelési eseteknél eltérően van mód, Sportimadók azonban sohasem kezeli az adatokat a felvételkor közölt céltól eltérő adatkezelési célból. A Honlapon keresztüli regisztráció, vagy a vásárlás nem eredményezi azt, hogy az érintett adatait külön hozzájárulás nélkül kezeljük nyereményjáték lebonyolítása, vagy hírlevélküldés céljából.

 1. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett a Sportimádóknál

a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,

b) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

  1. 3.1.Tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről

Az érintett kérheti, hogy a Sportimádók adjon tájékoztatást az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Sportimádók a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, emailen keresztül adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan nem nyújtott be tájékoztatási kérelmet a Sportimádókhoz.

  1. 3.2.Személyes adat helyesbítése

A Sportimádók helyesbíti a személyes adatot, ha az adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Sportimádók rendelkezésére áll. A helyesbítést az érintett bármikor ingyenes kérelmezheti.

A helyesbítési kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25 napon eleget teszünk és értesítjük Önt. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon belül értesítjük.

  1. 3.3.Személyes adat törlése iránti kérelem

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri (kivéve a kötelező adatkezelés esetét);

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatai törlését kérni.

A törlési kérelmet csak akkor nem tudjuk teljesíteni, ha a törlés olyan iratra, okiratra is kiterjedne, amelyet törvényi előírás (pl.: a számvitelről szóló törvény) szerint meg kell őriznünk.

A törlési kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25 napon eleget teszünk és értesítjük Önt. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon belül értesítjük.

  1. 3.4.Személyes adat zárolása

Törlés helyett a Sportimádók zárolja a személyes adatot, ha

a) az érintett ezt kéri, vagy

b) a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely miatt a személyes adat törlésére nem volt lehetőség.

  1. 3.5.Személyes adat megjelölése

Személyes adat megjelölésére akkor kerül sor, ha az érintett vitatja a Sportimádók által kezelt személyes adat helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Sportimádók a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Sportimádók az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

  1. 3.6.Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén);

b) ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Sportimádók a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Sportimádók az érintett tiltakozásának megalapozottságát állapítja meg, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A Sportimádók köteles megtéríteni az általa az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt. Az érintett sérelemdíjat követelhet a Sportimádóktól, amennyiben a Sportimádók az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti.

A Sportimádók mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett bármikor bírósághoz fordulhat a Sportimádókkal szemben az adatkezeléssel összefüggő jogainak megsértése esetén. Az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha nem ért egyet a Sportimádók adatkezelés elleni tiltakozása alapján meghozott döntésével.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett sérelem esetén vizsgálat kezdeményezése érdekében bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó speciális rendelkezések
 1. Hírlevélre történő feliratkozás

A hírlevél megküldése körében az adatkezelés célja az érintett Sportimádók általi közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő tájékoztatása a Sportimádók, valamint partnerei akcióiról, újdonságairól, híreiről, ajánlatairól.

Az érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja hírlevél küldéséhez, úgy a Sportimádók hírleveleit az érintett hozzájárulásának visszavonásig az érintett által megadott e-mail címekre továbbítja és az ezzel összefüggésben megadott adatait kezeli.

Az érintett bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélről a Sportimádók székhelyére (1112 Budapest, Sasadi út 145. fszt. 1.) címzett küldemény útján, vagy a hello@sportimadok.hu email címre küldött email útján, illetve a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül. A leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok (név, email cím), amelyeket a Sportimádók a hírlevél megküldésével összefüggésben kezel.

A hírlevélről történő leiratkozás nem jelenti egyben a más adatkezelési célokból kezelt adatok adatkezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonását, különösen a törvény által előírt esetleges kötelező adatkezelés megszüntetését. A Honlapra történő regisztráció törlése nem jelenti a hírlevélről való leiratkozás megtörténtét, azt külön kell kérni.

 1. Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés

A nyereményjátékokra minden esetben egyedi adatkezelési tájékoztató vonatkozik, jelen szabályzat csak az általános tájékoztatás célját szolgálja. Az egyes nyereményjátékokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató az adatkezeléseket összefoglaló táblázatban található linken keresztül érhető el.

A Sportimádók külön felhívja a figyelmet, hogy a nyereményjátékokban való részvétel feltétele a hírlevélfeliratkozás, ilyen esetben pedig, mivel a nyereményjáték a hírlevélfeliratkozást ösztönző megoldás, a hírlevél feliratkozási célú adatkezeléshez nem kell külön hozzájárulást kérni. Ez esetben tehát a nyereményjátékra történő regisztráció egyben a hírlevélküldéshez történő hozzájárulást is jelenti.

 1. Utazási szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos adatkezelés

Az utazási szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos adatkezelésekkel kapcsolatban a Sportimádók felhívja a figyelmet, hogy a vásárlással kapcsolatban kötelező adatkezelésre is sor kerül (például a számviteli előírások folytán személyes adatokat tartalmazó bizonylatok megőrzési kötelezettsége), az ilyen adatkezelés a Sportimádók jogszabályi kötelezettsége.

Az utazási szolgáltatás megrendelésére sor kerülhet telefonon, email-en, vagy a Honlapon keresztül is, mindegyik esetben az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást jelen tájékoztató adja meg.

A vásárlásokkal kapcsolatban a megjelölt adatokon felüli, további adatkezelésre is szükség lehet, amelyet Sportimádók minden esetben törekedik a lehető legkorábban, már ajánlatában közölni az érintettekkel. Ilyen adatkezelési eset lehet például a szállodai szobafoglaláshoz szükséges kiegészítő adatok. Ilyen adatkezelések esetén a külön tájékoztatás alapján kérünk az érintettől hozzájárulást a személyes adatok kezeléséhez.

Ezekről az adattovábbításokról minden esetben egyedileg tájékoztatjuk az érintettet, kérve az adattovábbításhoz a hozzájárulását. Az adatok továbbításáról nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza a Sportimádók által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását.

 1. Cookie-k adatkezelése:

A Sportimádók a Honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében a Honlap látogatóinak számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Honlap, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere a Honlap látogatója által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat). A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a Honlap üzemeltetője nem tudja garantálni a Honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és a Honlap teljes körű használatát. A Honlap első használatával a Honlap látogatója elfogadja, hogy számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.

A Honlap használata során a következő cookie-k (sütik) kerülnek elhelyezésre:

 • a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével statisztikai, webanalitikai célú cookie-k (sütik)
 • regisztrált Honlap használók esetén a bejelentkezési adatokat (felhasználó név, jelszó) eltároló cookie-k (sütik).

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlap használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analitics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a Honlap üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltető felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Google Analytics a következő analitikai célú cookie-kat (sütiket) használja:

web tracking (nyomkövető)

__utma

a látogatók és session-ök megkülönböztetésére szolgál, melyet a webes nyomkövető szolgáltatás, a Google Analytics menti (3. fél)

2 év

web tracking (nyomkövető)

__utmt

a lehívási ráta szabályozására szolgák, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

10 perc

web tracking (nyomkövető)

__utmv

egyéni változó adatok felhasználó szintű tárolására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

2 év

web tracking (nyomkövető)

__utmb

új session-ök és látogatók azonosítására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

30 perc

web tracking (nyomkövető)

__utmc

jelenleg nem használt, az urchin.js-szel való együttműködésre szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

böngésző session vége

web tracking (nyomkövető)

__utmz

a forgalmi forrás vagy a kampány tárolására szolgál, amely beazonosítja a látogatás forrását, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

6 hónap

web tracking (nyomkövető)

ga-disable-<ID>

az opt-out funkció használatakor mentődik, mely hatályon kívül helyezi a nyomkövetést, melyet a Google Analytics végez

2100-ig

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Belépési információkat tároló cookie-k (sütik)

A Honlapon regisztrált látogatók belépés tényével kapcsolatos információt a wordpress_logged cookie tárolja a regisztrált Honlap használó önkéntes hozzájárulása alapján. Az adatkezelés jogalapja a Honlap használójának önkéntes hozzájárulása.

 1. Záró rendelkezések

A jelen Adatkezelési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben – a kollíziós magánjogi szabályok kivételével – a magyar jog szabályai az irányadóak.